DESTEK BÖLÜMLERİ > Ölçme ve Değerlendirme

“Doğada bir şey varsa bir miktar vardır”(Thorndike, 1918).

 

 

“Bir şey, bir miktar varsa o şey ölçülebilir” (Mc Call, 1939).

 

 

Okul eğitimi denildiğinde ilk akla gelen öğrenci ve onun öğrenme başarısıdır; kısaca öğrenci başarısıdır. Öğrendiklerini yaşama aktarabilen, bireysel ve toplumsal gereksinimlere yanıt verebilen bireyler başarılı olarak kabul edilebilirler. Okulların da başarılı kabul edilmesi, bu özelliklere sahip bireyleri yetiştirmiş olmasına bağlıdır.

 

Bir eğitim sisteminin başarısı hakkında bilgi veren en önemli gösterge öğrenci davranışlarıdır. Eğitim sürecinde ölçme ve değerlendirme etkinlikleriyle yapılacak gözlemler sayesinde öğrenci davranışlarının hangi düzeyde olduğu, ne tür yetersizliklerin bulunduğu belirlenebilir. Bu değerlendirmeler sonucunda bu öğrencilere yönelik olarak geribildirim verilebilir ve yönlendirme yapabilme olanağı sağlanmış olur. Ancak öğrencilerin hangi davranışları değerlendirilecekse, o davranışlara uygun ölçme yolunun seçilmesi son derece önemlidir.

 

Okulumuzda gerçekleştirilen öğretim etkinliklerinde öğrencilerimizin üst düzey zihinsel becerilerinin geliştirilmesine önem vermekteyiz. Dolayısıyla klasik değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra yeni değerlendirme yöntemlerinin kullanılmasına öncelik tanımaktayız. Bunun, öğrencilerimizin gelişim sürecine katkıda bulunduğuna inanmaktayız. 

Okulumuzdaki eğitim sürecinde, geliştirilmiş olan öğretim programlarına dayalı olarak, öğrencilerimize temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayıp, bunları gerçek yaşam durumlarında kullanabilecekleri ortamları sunmaktayız.  

 

 

Okul müdürlükleri bünyesinde öğretmenlerimizle birlikte yürütülen çalışmalarımız:

 

*  Eğitim bilimlerindeki gelişmeleri takip ederek,  hizmet içi eğitim programında yer alan “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme’nin Yeri ve Önemi”, “Aktif Öğrenme” ve “Etkinlik Temelli Ders İşleyişi” konularında Yayın Birimi ile birlikte öğretmenlerle çalışıyoruz.

*  Ders öğretmenleriyle, yapılandırmacı yaklaşımlara uygun etkinlik, çalışma yaprağı, proje, performans görevi vb. hazırlıyoruz.

*  Yayın Birimi ve öğretmenlerle öğretim programlarını inceleyip, değerlendiriyoruz.

*  Öğretmenlerle kazanımlara uygun soru yazma çalışmaları yapıyoruz.

*  İhtiyaç duyulması durumunda ilgili birimlerle birlikte eğitim programlarını geliştirip değerlendiriyoruz.

*  Kurum içi ve kurum dışı sınav hizmetleri çalışmalarını yürütüyoruz.

*  Kurum içinde ve kurum dışında yapılan sınavların sonuçlarını, öğretim etkinliklerinin işleyişi, verimliliği, kullanılan yöntem ve araç-gereçlerin verimliliği gibi birçok açıdan değerlendirip, değerlendirme sonuçlarını raporlaştırıp okul yönetimine sunuyoruz.

*  Öğretmenlerle birlikte sınav sonuçlarının değerlendirmesini yapıyoruz ve öğrencilerin tespit edilen kazanım eksikleri doğrultusunda kazanım tamamlama gruplarının oluşturulması sürecinde öğretmenlerle ve Rehberlik Birimi ile birlikte çalışıyoruz. 

*  İhtiyaç duyulması halinde görüş alma formları, anket vb. ölçme araçlarını geliştiriyoruz ve değerlendirme raporları hazırlıyoruz.

*  Yeni değerlendirme yaklaşımları konusunda öğretmenleri bilgilendiriyoruz ve öğretmenlere önerilerde bulunuyoruz.

*  Sınav gözetmen planlamalarını yapıyoruz ve sınav takvimini hazırlıyoruz.

*  Öğrenme süreci boyunca yaptığımız çalışmalarla ilgili sunumlar hazırlıyoruz ve veli paylaşım toplantılarında bu çalışmaları paylaşıyoruz.

 

 

  Seda AYDIN ELMAS
Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı
sedaaydin@tedsamsun.k12.tr

TED SAMSUN KOLEJİ’NDE SINAVLARA YÖNELİK YAPILAN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

 

 

 

ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU

 

 • Eğitim-öğretim yılının başlangıcında yaptığımız ilk ŞÖK toplantımızda,

 

 • AMACIMIZ; her bir öğrencinin “akademik” ve “psiko-sosyal” gelişimleri hakkında paylaşımlarda bulunmaktır.

Bu paylaşımları;

 • Müdür,
 • Müdür Yardımcıları,
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanı,
 • Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı,

Akademik Branş Öğretmenleri ile birlikte yapıyoruz

ŞÖK TOPLANTISININ ARDINDAN…

 

Akademik branş öğretmenlerinin her biri ile

 • Öğrencinin geçmiş sınavlarının karşılaştırılması,
 • Öğrenci konu analizleri,
 • Öğrencilerin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri,
 • 6.sınıfta öğrenmede güçlük çekilen konuların analizleri ve alınabilecek önlemler

            Konularında ayrıntılı değerlendirmeler gerçekleştiriyoruz.

 • TED Hazırbulunuşluk, TED Yabancı Dil ve TED Seviye Tespit Sınavlarının sonuçları öğretmenlerimizle birlikte değerlendirilirken;
 • Soruların sınıf, okul ve TED’ler genelinde doğru yanıtlanma yüzdeleri,
 • Öğrencilerimizin hangi öğrenme düzeylerinde oldukları,
 • Tam ve eksik öğrenilen kazanımların neler olduğu göz önünde bulundurulur. 

 

Bu değerlendirmeler sonucunda

 • Öğretim yöntem ve tekniklerimizi gözden geçiriyoruz. (Yayın Birimi desteği ile)
 • Tamamlayıcı çalışmaları planlıyoruz. (İdari Birimler desteği ile)
 • Öğrenme eksikliklerine yol açmış olması beklenebilecek güçlükleri belirliyoruz. (Rehberlik Birimi desteği ile)
 • İhtiyaç duyan öğrencilere bireysel ders çalışma programları hazırlıyoruz. (Rehberlik Birimi ile)

 

 

SÜREÇ DEĞERLENDİRME SINAVLARIMIZIN UYGULANIŞI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 • Süreç değerlendirme sınavları 5, 6, 7 ve 8.sınıflarda her ünitenin sonunda uygulanmaktadır.
 • İngilizce süreç değerlendirme sınavları sadece 8.sınıflarda uygulanmaktadır.
 • Sınavlar 1 ders saatinde dersin öğretmeni tarafından yapılmaktadır.
 • Sınav sonunda uygulanan sınavlar ders öğretmeni tarafından değerlendirme yapmak üzere toplanmaktadır.
 • Zümrelerle birlikte alınan kararın ardından Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından test ve madde istatistiklerinin hesaplanabilmesi için Microsoft Excel programı oluşturulmuştur.
 • Ders öğretmeni programa öğrencilerin yanlış yanıtlarını girdiğinde “soruların doğru ve yanlış yanıtlanma yüzdeleri, ortalamalar..” otomatik olarak hesaplanmaktadır.
 • Bu sınavların ardından planlanan kazanım tamamlama çalışmaları bireysel ya da grup bazında her ünite sonunda yapılmaktadır.
 • Yapılan çalışmalar akademik zümre toplantılarında paylaşılmaktadır.
 • Öğrencilerle yapılan çalışmalarda “kazanım değerlendirme formu” kullanılmaktadır. Form idari birimlere, öğretmenlere, öğrencilere ve velilerine geribildirim sağlar nitelikte geliştirilmiştir.

 

AKADEMİK ZÜMRE VE ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTILARI

 

5, 6, 7 ve 8. sınıflarda her hafta planlanan zaman dilimlerinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarımıza;

 • Müdür Yardımcısı,
 • PDR Uzmanı,
 • Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı,
 • Tüm akademik branş öğretmenleri katılır.
 • Toplantılarda sınav sonuçlarının analizleri ve öğrencilerin akademik başarılarının ve psiko-sosyal durumlarının değerlendirmesi yapılır.

 

 

SINAV DEĞERLENDİRMESİNE YÖNELİK BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME VE REHBERLİK BİRİMLERİNİN ÇALIŞMALARI

 

Sınav kağıtları, Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından Optik okuyucuda okunduktan sonra her öğrencinin sınav sonuç belgesi üzerinde neleri yapabildiği ve hangi kazanımlarda çalışmaya ihtiyacı olduğu konusunda branş öğretmenleri aşağıdaki gibi bir çalışma yapar:

(Türkçe ve Fen dersleri örnek olarak gösterilmiştir.)

 

 

Daha sonra aynı kazanım eksiğine sahip olan öğrencilerle bir gruplama çalışması yapar. Bu çalışma öğrencinin ihtiyacına göre bireysel olarak da gerçekleştirilir. Gruplamalar Rehberlik Birimi’ne iletilir. Rehberlik Birimi de ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik bireysel ders çalışma programı hazırlar.