DESTEK BÖLÜMLERİ > Ölçme ve Değerlendirme

“Doğada bir şey varsa bir miktar vardır”(Thorndike, 1918).

 

 

“Bir şey, bir miktar varsa o şey ölçülebilir” (Mc Call, 1939).

 

 

Okul eğitimi denildiğinde ilk akla gelen öğrenci ve onun öğrenme başarısıdır; kısaca öğrenci başarısıdır. Öğrendiklerini yaşama aktarabilen, bireysel ve toplumsal gereksinimlere yanıt verebilen bireyler başarılı olarak kabul edilebilirler. Okulların da başarılı kabul edilmesi, bu özelliklere sahip bireyleri yetiştirmiş olmasına bağlıdır.

 

 

Bir eğitim sisteminin başarısı hakkında bilgi veren en önemli gösterge öğrenci davranışlarıdır. Eğitim sürecinde ölçme ve değerlendirme etkinlikleriyle yapılacak gözlemler sayesinde öğrenci davranışlarının hangi düzeyde olduğu, ne tür yetersizliklerin bulunduğu belirlenebilir. Bu değerlendirmeler sonucunda bu öğrencilere yönelik olarak geribildirim verilebilir ve yönlendirme yapabilme olanağı sağlanmış olur. Ancak öğrencilerin hangi davranışları değerlendirilecekse, o davranışlara uygun ölçme yolunun seçilmesi son derece önemlidir.

 

 

Klasik Değerlendirme Yöntemleri

Yeni Değerlendirme Yöntemleri

ü  Açık uçlu sorular,

ü  Çoktan seçmeli testler,

ü  Doğru – yanlış testleri,

ü  Boşluk doldurma testleri,

ü  Kısa yanıtlı sorular,

ü  Eşleştirme soruları vb. 

ü  Proje,

ü  Performans görevi,

ü  Öğrenci gelişim dosyası (portfolyo),

ü  Dereceli puanlama anahtarı (Rubric),

ü  Öz / Grup / Akran Değerlendirme vb.

 

 

 

Okulumuzda gerçekleştirilen öğretim etkinliklerinde öğrencilerimizin üst düzey zihinsel becerilerinin geliştirilmesine önem vermekteyiz. Dolayısıyla klasik değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra yeni değerlendirme yöntemlerinin kullanılmasına öncelik tanımaktayız. Bunun, öğrencilerimizin gelişim sürecine katkıda bulunduğuna inanmaktayız. 

Okulumuzdaki eğitim sürecinde, geliştirilmiş olan öğretim programlarına dayalı olarak, öğrencilerimize temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayıp, bunları gerçek yaşam durumlarında kullanabilecekleri ortamları sunmaktayız.  

 

 

Okul müdürlükleri bünyesinde öğretmenlerimizle birlikte yürütülen çalışmalarımız:

 

ü  Eğitim bilimlerindeki gelişmeleri takip ederek,  hizmet içi eğitim programında yer alan “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme’nin Yeri ve Önemi”, “Aktif Öğrenme” ve “Etkinlik Temelli Ders İşleyişi” konularında öğretmenlerle çalışırız.

ü  Ders öğretmenleriyle, yapılandırmacı yaklaşımlara uygun etkinlik, çalışma yaprağı, proje, performans görevi vb. hazırlarız.

ü  Öğretim programlarını inceleyip, değerlendiririz.

ü  Öğretmenlerle kazanımlara uygun soru yazma çalışmaları yaparız.

ü  İhtiyaç duyulması durumunda ilgili birimlerle birlikte eğitim programlarını geliştirip değerlendiririz.

ü  Kurum içi ve kurum dışı sınav hizmetleri çalışmalarını yürütürüz.

ü  Kurum içinde ve kurum dışında yapılan sınavların sonuçlarını, öğretim etkinliklerinin işleyişi, verimliliği, kullanılan yöntem ve araç-gereçlerin verimliliği gibi birçok açıdan değerlendirip, değerlendirme sonuçlarını raporlaştırıp okul yönetimine sunarız.

ü  Öğretmenlerle birlikte sınav sonuçlarının değerlendirmesini yaparız ve öğrencilerin tespit edilen kazanım eksikleri doğrultusunda kazanım tamamlama gruplarının oluşturulması sürecinde öğretmenlerle ve Rehberlik Birimi ile birlikte çalışırız. 

ü  İhtiyaç duyulması halinde görüş alma formları, anket vb. ölçme araçları geliştiririz ve değerlendirme raporları hazırlarız.

ü  Yeni değerlendirme yaklaşımları konusunda öğretmenleri bilgilendiririz ve öğretmenlere önerilerde bulunuruz. 

 

 

Seda Aydın ELMAS

Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı

sedaaydin@tedsamsun.k12.tr

Tel:0362 439 69 66 / 154 

 • Eğitim-öğretim yılının başlangıcında yaptığımız ilk ŞÖK toplantımızda,

 

 • AMACIMIZ; her bir öğrencinin “akademik” ve “psiko-sosyal” gelişimleri hakkında paylaşımlarda bulunmaktır.

Bu paylaşımları;

 • Müdür,
 • Müdür Yardımcıları,
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanı,
 • Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı,
 • Akademik Branş Öğretmenleri ile birlikte yapıyoruz

 

 

 

ŞÖK TOPLANTISININ ARDINDAN…

 

Akademik branş öğretmenlerinin her biri ile

 • Öğrencinin geçmiş sınavlarının karşılaştırılması,
 • Öğrenci konu analizleri,
 • Öğrencilerin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri,
 • Öğrencilerin önceki yıllarda öğrenmede güçlük çektiği konuların analizleri ve alınabilecek önlemler

konularında ayrıntılı değerlendirmeler gerçekleştiriyoruz.